Hãy bắt đầu bằng việc sử dụng Demo này để có những trải nghiệm đầu tiên khi tích hợp với Cổng thanh toán VNPAYQR.

Để sử dụng website demo này. Bạn có thể bấm vào đây hoặc copy địa chỉ URL bên dưới và paste vào trình duyệt web

  http://sandbox.vnpayment.vn/tryitnow/Home/CreateOrder

Thông tin thẻ test

# Thông tin thẻ Ghi chú
1
Ngân hàng: NCB
Số thẻ: 9704198526191432198
Tên chủ thẻ:NGUYEN VAN A
Ngày phát hành:07/15
Mật khẩu OTP:123456
Thành công
2
Ngân hàng: NCB
Số thẻ: 9704195798459170488
Tên chủ thẻ:NGUYEN VAN A
Ngày phát hành:07/15
Thẻ không đủ số dư
3
Ngân hàng: NCB
Số thẻ: 9704192181368742
Tên chủ thẻ:NGUYEN VAN A
Ngày phát hành:07/15
Thẻ chưa kích hoạt
4
Ngân hàng: NCB
Số thẻ: 9704193370791314
Tên chủ thẻ:NGUYEN VAN A
Ngày phát hành:07/15
Thẻ bị khóa
5
Ngân hàng: NCB
Số thẻ: 9704194841945513
Tên chủ thẻ:NGUYEN VAN A
Ngày phát hành:07/15
Thẻ bị hết hạn
6
Loại thẻ quốc tếVISA (No 3DS)
Số thẻ: 4456530000001005
CVC/CVV: 123
Tên chủ thẻ:NGUYEN VAN A
Ngày hết hạn:12/23
Email:test@gmail.com
Địa chỉ:22 Lang Ha
Thành phố:Ha Noi
Thành công
7
Loại thẻ quốc tếVISA (3DS)
Số thẻ: 4456530000001096
CVC/CVV: 123
Tên chủ thẻ:NGUYEN VAN A
Ngày hết hạn:12/23
Email:test@gmail.com
Địa chỉ:22 Lang Ha
Thành phố:Ha Noi
Thành công
8
Loại thẻ quốc tếMasterCard (No 3DS)
Số thẻ: 5200000000001005
CVC/CVV: 123
Tên chủ thẻ:NGUYEN VAN A
Ngày hết hạn:12/23
Email:test@gmail.com
Địa chỉ:22 Lang Ha
Thành phố:Ha Noi
Thành công
9
Loại thẻ quốc tếMasterCard (3DS)
Số thẻ: 5200000000001096
CVC/CVV: 123
Tên chủ thẻ:NGUYEN VAN A
Ngày hết hạn:12/23
Email:test@gmail.com
Địa chỉ:22 Lang Ha
Thành phố:Ha Noi
Thành công
10
Loại thẻ quốc tếJCB (No 3DS)
Số thẻ: 3337000000000008
CVC/CVV: 123
Tên chủ thẻ:NGUYEN VAN A
Ngày hết hạn:12/23
Email:test@gmail.com
Địa chỉ:22 Lang Ha
Thành phố:Ha Noi
Thành công
11
Loại thẻ quốc tếJCB (3DS)
Số thẻ: 3337000000200004
CVC/CVV: 123
Tên chủ thẻ:NGUYEN VAN A
Ngày hết hạn:12/23
Email:test@gmail.com
Địa chỉ:22 Lang Ha
Thành phố:Ha Noi
Thành công
12
Loại thẻ ATM nội địaNhóm Bank qua NAPAS
Số thẻ: 9704000000000018
Số thẻ: 9704020000000016
Tên chủ thẻ:NGUYEN VAN A
Ngày phát hành:03/07
OTP:otp
Thành công
12
Loại thẻ ATM nội địaEXIMBANK
Số thẻ: 9704310005819191
Tên chủ thẻ:NGUYEN VAN A
Ngày hết hạn:10/26
Thành công

Ghi chú: Trên môi trường test (thử nghiệm) chỉ sử dụng được các thông tin thẻ theo danh sách trên. Các Ngân hàng khác do kết nối đã lâu nên môi trường test đã bị tạm đóng