Hướng dẫn tích hợp hệ thống PAY - Cổng thanh toán VNPAY

Giới thiệu1.Hình thức thanh toán qua ứng dụng hỗ trợ VNPAYQR(Deep-link) là hình thức gọi mở ứng dụng Mobile Banking, Ví điện tử trên trình duyệt của thiết bị di động hoặc mobile app (Android/IOS) đã cài đặt SDK mobile Cổng thanh toán VNPAY
Demo thanh toán: https://youtube.com/shorts/ULqWYi0C4jc?feature=share
2.Hình thức thanh toán quét mã VNPAYQR
3.Hình thức thanh toán qua tài khoản, ATM ngân hàng nội địa
Demo thanh toán:https://www.youtube.com/watch?v=4ZvQgjy5QLE
4.Hình thức thanh toán qua thẻ quốc tế
Demo thanh toán:https://www.youtube.com/watch?v=WoFhk-hWvh4

Timeline

Các bước merchant cần xử lý tích hợp code cài đặt

(1) Cài đặt code build URL thanh toán chuyển hướng.
(2) Cài đặt code vnp_ReturnUrl URL thông báo kết quả thanh toán.
(3) Cài đặt code IPN URL cập nhật kết quả thanh toán. Gửi lại VNPAY URL này khi thiết lập xong.

Mô hình kết nối

 • Bước 1: Khách hàng thực hiện mua hàng trên Website - ứng dụng TMĐT và tiến hành thanh toán trực tuyến cho đơn hàng.
 • Bước 2: Website - ứng dụng TMĐT thành lập yêu cầu thanh toán dưới dạng URL mang thông tin thanh toán và chuyển hướng khách hàng sang Cổng thanh toán VNPAY bằng URL đó.
  Cổng thanh toán VNPAY xử lý yêu cầu thanh toán mà Website - ứng dụng TMĐT gửi sang. Khách hàng tiến hành nhập hoặc xử lý xác thực các thông tin được yêu cầu Thanh toán.
 • Bước 3,4: Khách hàng nhập thông tin để xác minh tài khoản Ngân hàng của khách hàng và xác thực giao dịch (Nhập thông tin tài khoản, thẻ hoặc quét mã VNPAYQR).
 • Bước 5: Giao dịch thành công tại Ngân hàng, VNPAY tiến hành:
  • Chuyển hướng khách hàng về Website - ứng dụng TMĐT (vnp_ReturnUrl)
  • Thông báo cho Website - ứng dụng TMĐT kết quả thanh toán của khách hàng thông qua IPN URL. Merchant cập nhật kết quả thanh toán VNPAY gửi tại URL này.
 • Bước 6: Merchant hiển thị kết quả giao dịch tới khách hàng (vnp_ReturnUrl).

Sơ đồ tuần tự


Thông tin cấu hình

Các thông tin cần thiết kết nối vào môi trường Sandbox Cổng thanh toán VNPAY:
- Mã TmnCode vnp_TmnCode là mã định danh kết nối được khai báo tại hệ thống của VNPAY. Mã định danh tương ứng với tên miền website, ứng dụng, dịch vụ của merchant kết nối vào VNPAY. Mỗi đơn vị có thể có một hoặc nhiều mã TmnCode kết nối.
- URL thanh toán (Sandbox): https://sandbox.vnpayment.vn/paymentv2/vpcpay.html
- Secret Key vnp_HashSecret Chuỗi bí mật sử dụng để kiểm tra toàn vẹn dữ liệu khi hai hệ thống trao đổi thông tin (checksum).
- URL truy vấn kết quả giao dịch - hoàn tiền (Sandbox): https://sandbox.vnpayment.vn/merchant_webapi/merchant.html

Nếu chưa có thông tin cấu hình tích hợp, bạn có thể đăng ký ngay tại đây http://sandbox.vnpayment.vn/devreg/ Hệ thống sẽ gửi thông tin kết nối về email bạn đăng ký

Tạo URL Thanh toán

URL thanh toán (Sandbox): https://sandbox.vnpayment.vn/paymentv2/vpcpay.html

Phương thức: GET

URL Thanh toán là địa chỉ URL mang thông tin thanh toán.
Website TMĐT gửi sang Cổng thanh toán VNPAY các thông tin này khi xử lý giao dịch thanh toán trực tuyến cho Khách mua hàng.
URL có dạng:

https://sandbox.vnpayment.vn/paymentv2/vpcpay.html?vnp_Amount=1806000&vnp_Command=pay&vnp_CreateDate=20210801153333&vnp_CurrCode=VND&vnp_IpAddr=127.0.0.1&vnp_Locale=vn&vnp_OrderInfo=Thanh+toan+don+hang+%3A5&vnp_OrderType=other&vnp_ReturnUrl=https%3A%2F%2Fdomainmerchant.vn%2FReturnUrl&vnp_TmnCode=DEMOV210&vnp_TxnRef=5&vnp_Version=2.1.0&vnp_SecureHash=3e0d61a0c0534b2e36680b3f7277743e8784cc4e1d68fa7d276e79c23be7d6318d338b477910a27992f5057bb1582bd44bd82ae8009ffaf6d141219218625c42

Danh sách tham số - Thông tin gửi sang VNPAY (vnp_Command=pay)

Tham số Kiểu dữ liệu Bắt buộc/Tùy chọn Mô tả
vnp_Version Alphanumeric[1,8] Bắt buộc Phiên bản api mà merchant kết nối. Phiên bản hiện tại là : 2.1.0
vnp_Command Alpha[1,16] Bắt buộc Mã API sử dụng, mã cho giao dịch thanh toán là: pay
vnp_TmnCode Alphanumeric[8] Bắt buộc Mã website của merchant trên hệ thống của VNPAY. Ví dụ: 2QXUI4J4
vnp_Amount Numeric[1,12] Bắt buộc Số tiền thanh toán. Số tiền không mang các ký tự phân tách thập phân, phần nghìn, ký tự tiền tệ. Để gửi số tiền thanh toán là 10,000 VND (mười nghìn VNĐ) thì merchant cần nhân thêm 100 lần (khử phần thập phân), sau đó gửi sang VNPAY là: 1000000
vnp_BankCode Alphanumeric[3,20] Tùy chọn Mã phương thức thanh toán, mã loại ngân hàng hoặc ví điện tử thanh toán.
Nếu không gửi sang tham số này, chuyển hướng người dùng sang VNPAY chọn phương thức thanh toán.
Lưu ý:
Các mã loại hình thức thanh toán lựa chọn tại website-ứng dụng của merchant
vnp_BankCode=VNPAYQRThanh toán quét mã QR
vnp_BankCode=VNBANKThẻ ATM - Tài khoản ngân hàng nội địa
vnp_BankCode=INTCARDThẻ thanh toán quốc tế
vnp_CreateDate Numeric[14] Bắt buộc Là thời gian phát sinh giao dịch định dạng yyyyMMddHHmmss (Time zone GMT+7) Ví dụ: 20220101103111
vnp_CurrCode Alpha[3] Bắt buộc Đơn vị tiền tệ sử dụng thanh toán. Hiện tại chỉ hỗ trợ VND
vnp_IpAddr Alphanumeric[7,45] Bắt buộc Địa chỉ IP của khách hàng thực hiện giao dịch. Ví dụ: 13.160.92.202
vnp_Locale Alpha[2,5] Bắt buộc Ngôn ngữ giao diện hiển thị. Hiện tại hỗ trợ Tiếng Việt (vn), Tiếng Anh (en)
vnp_OrderInfo Alphanumeric[1,255] Bắt buộc Thông tin mô tả nội dung thanh toán quy định dữ liệu gửi sang VNPAY (Tiếng Việt không dấu và không bao gồm các ký tự đặc biệt)
Ví dụ: Nap tien cho thue bao 0123456789. So tien 100,000 VND
vnp_OrderType Alpha[1,100] Tùy chọn Mã danh mục hàng hóa. Mỗi hàng hóa sẽ thuộc một nhóm danh mục do VNPAY quy định. Xem thêm bảng Danh mục hàng hóa
vnp_ReturnUrl Alphanumeric[10,255] Bắt buộc URL thông báo kết quả giao dịch khi Khách hàng kết thúc thanh toán. Ví dụ: https://domain.vn/VnPayReturn
vnp_ExpireDate Numeric[14] Bắt buộc Thời gian hết hạn thanh toán GMT+7, định dạng: yyyyMMddHHmmss
vnp_TxnRef Alphanumeric[1,100] Bắt buộc Mã tham chiếu của giao dịch tại hệ thống của merchant. Mã này là duy nhất dùng để phân biệt các đơn hàng gửi sang VNPAY. Không được trùng lặp trong ngày. Ví dụ: 23554
vnp_SecureHash Alphanumeric[32,256] Bắt buộc Mã kiểm tra (checksum) để đảm bảo dữ liệu của giao dịch không bị thay đổi trong quá trình chuyển từ merchant sang VNPAY. Việc tạo ra mã này phụ thuộc vào cấu hình của merchant và phiên bản api sử dụng. Phiên bản hiện tại hỗ trợ SHA256, HMACSHA512.

Lưu ý

 • Dữ liệu checksum được thành lập dựa trên việc sắp xếp tăng dần của tên tham số (QueryString)
 • Số tiền cần thanh toán nhân với 100 để triệt tiêu phần thập phân trước khi gửi sang VNPAY
 • vnp_BankCode: Giá trị này tùy chọn.
  - Nếu loại bỏ tham số không gửi sang, khách hàng sẽ chọn phương thức thanh toán, ngân hàng thanh toán tại VNPAY.
  - Nếu thiết lập giá trị (chọn Ngân hàng thanh toán tại Website-ứng dụng TMĐT), Tham khảo bảng mã trả về tại API:
  Endpoint: https://sandbox.vnpayment.vn/qrpayauth/api/merchant/get_bank_list
  Http method: POST
  Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
  key tmn_code
  value Theo mã định danh kết nối (vnp_TmnCode) VNPAY cung cấp
 • Trong URL thanh toán có tham số vnp_ReturnUrl là URL thông báo kết quả giao dịch khi Khách hàng kết thúc thanh toán

Code cài đặt

<?php
  error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED);
  date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');
  
  $vnp_Url = "https://sandbox.vnpayment.vn/paymentv2/vpcpay.html";
  $vnp_Returnurl = "https://localhost/vnpay_php/vnpay_return.php";
  $vnp_TmnCode = "";//Mã website tại VNPAY 
  $vnp_HashSecret = ""; //Chuỗi bí mật
  
  $vnp_TxnRef = $_POST['order_id']; //Mã đơn hàng. Trong thực tế Merchant cần insert đơn hàng vào DB và gửi mã này 
  sang VNPAY
  $vnp_OrderInfo = $_POST['order_desc'];
  $vnp_OrderType = $_POST['order_type'];
  $vnp_Amount = $_POST['amount'] * 100;
  $vnp_Locale = $_POST['language'];
  $vnp_BankCode = $_POST['bank_code'];
  $vnp_IpAddr = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
  //Add Params of 2.0.1 Version
  $vnp_ExpireDate = $_POST['txtexpire'];
  //Billing
  $vnp_Bill_Mobile = $_POST['txt_billing_mobile'];
  $vnp_Bill_Email = $_POST['txt_billing_email'];
  $fullName = trim($_POST['txt_billing_fullname']);
  if (isset($fullName) && trim($fullName) != '') {
    $name = explode(' ', $fullName);
    $vnp_Bill_FirstName = array_shift($name);
    $vnp_Bill_LastName = array_pop($name);
  }
  $vnp_Bill_Address=$_POST['txt_inv_addr1'];
  $vnp_Bill_City=$_POST['txt_bill_city'];
  $vnp_Bill_Country=$_POST['txt_bill_country'];
  $vnp_Bill_State=$_POST['txt_bill_state'];
  // Invoice
  $vnp_Inv_Phone=$_POST['txt_inv_mobile'];
  $vnp_Inv_Email=$_POST['txt_inv_email'];
  $vnp_Inv_Customer=$_POST['txt_inv_customer'];
  $vnp_Inv_Address=$_POST['txt_inv_addr1'];
  $vnp_Inv_Company=$_POST['txt_inv_company'];
  $vnp_Inv_Taxcode=$_POST['txt_inv_taxcode'];
  $vnp_Inv_Type=$_POST['cbo_inv_type'];
  $inputData = array(
    "vnp_Version" => "2.1.0",
    "vnp_TmnCode" => $vnp_TmnCode,
    "vnp_Amount" => $vnp_Amount,
    "vnp_Command" => "pay",
    "vnp_CreateDate" => date('YmdHis'),
    "vnp_CurrCode" => "VND",
    "vnp_IpAddr" => $vnp_IpAddr,
    "vnp_Locale" => $vnp_Locale,
    "vnp_OrderInfo" => $vnp_OrderInfo,
    "vnp_OrderType" => $vnp_OrderType,
    "vnp_ReturnUrl" => $vnp_Returnurl,
    "vnp_TxnRef" => $vnp_TxnRef,
    "vnp_ExpireDate"=>$vnp_ExpireDate,
    "vnp_Bill_Mobile"=>$vnp_Bill_Mobile,
    "vnp_Bill_Email"=>$vnp_Bill_Email,
    "vnp_Bill_FirstName"=>$vnp_Bill_FirstName,
    "vnp_Bill_LastName"=>$vnp_Bill_LastName,
    "vnp_Bill_Address"=>$vnp_Bill_Address,
    "vnp_Bill_City"=>$vnp_Bill_City,
    "vnp_Bill_Country"=>$vnp_Bill_Country,
    "vnp_Inv_Phone"=>$vnp_Inv_Phone,
    "vnp_Inv_Email"=>$vnp_Inv_Email,
    "vnp_Inv_Customer"=>$vnp_Inv_Customer,
    "vnp_Inv_Address"=>$vnp_Inv_Address,
    "vnp_Inv_Company"=>$vnp_Inv_Company,
    "vnp_Inv_Taxcode"=>$vnp_Inv_Taxcode,
    "vnp_Inv_Type"=>$vnp_Inv_Type
  );
  
  if (isset($vnp_BankCode) && $vnp_BankCode != "") {
    $inputData['vnp_BankCode'] = $vnp_BankCode;
  }
  if (isset($vnp_Bill_State) && $vnp_Bill_State != "") {
    $inputData['vnp_Bill_State'] = $vnp_Bill_State;
  }
  
  //var_dump($inputData);
  ksort($inputData);
  $query = "";
  $i = 0;
  $hashdata = "";
  foreach ($inputData as $key => $value) {
    if ($i == 1) {
      $hashdata .= '&' . urlencode($key) . "=" . urlencode($value);
    } else {
      $hashdata .= urlencode($key) . "=" . urlencode($value);
      $i = 1;
    }
    $query .= urlencode($key) . "=" . urlencode($value) . '&';
  }
  
  $vnp_Url = $vnp_Url . "?" . $query;
  if (isset($vnp_HashSecret)) {
    $vnpSecureHash =  hash_hmac('sha512', $hashdata, $vnp_HashSecret);// 
    $vnp_Url .= 'vnp_SecureHash=' . $vnpSecureHash;
  }
  $returnData = array('code' => '00'
    , 'message' => 'success'
    , 'data' => $vnp_Url);
    if (isset($_POST['redirect'])) {
      header('Location: ' . $vnp_Url);
      die();
    } else {
      echo json_encode($returnData);
    }
    // vui lòng tham khảo thêm tại code demo
  

  
  private static readonly ILog log =
       LogManager.GetLogger(System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod().DeclaringType);
      protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
      {
        
        
        if (!IsPostBack)
        {
          txtOrderDesc.Text = "Nhap noi dung thanh toan";
          txtExpire.Text = DateTime.Now.AddMinutes(15).ToString("yyyyMMddHHmmss");
  
        }
      }
  
      protected void btnPay_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        //Get Config Info
        string vnp_Returnurl = ConfigurationManager.AppSettings["vnp_Returnurl"]; //URL nhan ket qua tra ve 
        string vnp_Url = ConfigurationManager.AppSettings["vnp_Url"]; //URL thanh toan cua VNPAY 
        string vnp_TmnCode = ConfigurationManager.AppSettings["vnp_TmnCode"]; //Ma website
        string vnp_HashSecret = ConfigurationManager.AppSettings["vnp_HashSecret"]; //Chuoi bi mat
        if (string.IsNullOrEmpty(vnp_TmnCode) || string.IsNullOrEmpty(vnp_HashSecret))
        {
          lblMessage.Text = "Vui lòng cấu hình các tham số: vnp_TmnCode,vnp_HashSecret trong file web.config";
          return;
        }
        //Get payment input
        OrderInfo order = new OrderInfo();
        //Save order to db
        order.OrderId = DateTime.Now.Ticks; // Giả lập mã giao dịch hệ thống merchant gửi sang VNPAY
        order.Amount = 100000; // Giả lập số tiền thanh toán hệ thống merchant gửi sang VNPAY 100,000 VND
        order.Status = "0"; //0: Trạng thái thanh toán "chờ thanh toán" hoặc "Pending"
        order.OrderDesc = txtOrderDesc.Text;
        order.CreatedDate = DateTime.Now;
        string locale = cboLanguage.SelectedItem.Value;
        //Build URL for VNPAY
        VnPayLibrary vnpay = new VnPayLibrary();
  
        vnpay.AddRequestData("vnp_Version", VnPayLibrary.VERSION);
        vnpay.AddRequestData("vnp_Command", "pay");
        vnpay.AddRequestData("vnp_TmnCode", vnp_TmnCode);
        vnpay.AddRequestData("vnp_Amount", (order.Amount * 100).ToString()); //Số tiền thanh toán. Số tiền không 
        mang các ký tự phân tách thập phân, phần nghìn, ký tự tiền tệ. Để gửi số tiền thanh toán là 100,000 VND 
        (một trăm nghìn VNĐ) thì merchant cần nhân thêm 100 lần (khử phần thập phân), sau đó gửi sang VNPAY 
        là: 10000000
        if (cboBankCode.SelectedItem != null && !string.IsNullOrEmpty(cboBankCode.SelectedItem.Value))
        {
          vnpay.AddRequestData("vnp_BankCode", cboBankCode.SelectedItem.Value);
        }
        vnpay.AddRequestData("vnp_CreateDate", order.CreatedDate.ToString("yyyyMMddHHmmss"));
        vnpay.AddRequestData("vnp_CurrCode", "VND");
        vnpay.AddRequestData("vnp_IpAddr", Utils.GetIpAddress());
        if (!string.IsNullOrEmpty(locale))
        {
          vnpay.AddRequestData("vnp_Locale", locale);
        }
        else
        {
          vnpay.AddRequestData("vnp_Locale", "vn");
        }
        vnpay.AddRequestData("vnp_OrderInfo", "Thanh toan don hang:" + order.OrderId);
        vnpay.AddRequestData("vnp_OrderType", orderCategory.SelectedItem.Value); //default value: other
        vnpay.AddRequestData("vnp_ReturnUrl", vnp_Returnurl);
        vnpay.AddRequestData("vnp_TxnRef", order.OrderId.ToString()); // Mã tham chiếu của giao dịch tại hệ 
        thống của merchant. Mã này là duy nhất dùng để phân biệt các đơn hàng gửi sang VNPAY. Không được 
        trùng lặp trong ngày
        //Add Params of 2.1.0 Version
        vnpay.AddRequestData("vnp_ExpireDate",txtExpire.Text);
        //Billing
        vnpay.AddRequestData("vnp_Bill_Mobile", txt_billing_mobile.Text.Trim());
        vnpay.AddRequestData("vnp_Bill_Email", txt_billing_email.Text.Trim());
        var fullName = txt_billing_fullname.Text.Trim();
        if (!String.IsNullOrEmpty(fullName))
        {
          var indexof = fullName.IndexOf(' ');
          vnpay.AddRequestData("vnp_Bill_FirstName", fullName.Substring(0, indexof));
          vnpay.AddRequestData("vnp_Bill_LastName", fullName.Substring(indexof + 1, 
          fullName.Length - indexof - 1));
        }
        vnpay.AddRequestData("vnp_Bill_Address", txt_inv_addr1.Text.Trim());
        vnpay.AddRequestData("vnp_Bill_City", txt_bill_city.Text.Trim());
        vnpay.AddRequestData("vnp_Bill_Country", txt_bill_country.Text.Trim());
        vnpay.AddRequestData("vnp_Bill_State", "");
        // Invoice
        vnpay.AddRequestData("vnp_Inv_Phone", txt_inv_mobile.Text.Trim());
        vnpay.AddRequestData("vnp_Inv_Email", txt_inv_email.Text.Trim());
        vnpay.AddRequestData("vnp_Inv_Customer", txt_inv_customer.Text.Trim());
        vnpay.AddRequestData("vnp_Inv_Address", txt_inv_addr1.Text.Trim());
        vnpay.AddRequestData("vnp_Inv_Company", txt_inv_company.Text);
        vnpay.AddRequestData("vnp_Inv_Taxcode", txt_inv_taxcode.Text);
        vnpay.AddRequestData("vnp_Inv_Type", cbo_inv_type.SelectedItem.Value);
  
        string paymentUrl = vnpay.CreateRequestUrl(vnp_Url, vnp_HashSecret);
        log.InfoFormat("VNPAY URL: {0}", paymentUrl);
        Response.Redirect(paymentUrl);
      }
      // vui lòng tham khảo thêm tại code demo
      

  def payment(request):
    if request.method == 'POST':
      # Process input data and build url payment
      form = PaymentForm(request.POST)
      if form.is_valid():
        order_type = form.cleaned_data['order_type']
        order_id = form.cleaned_data['order_id']
        amount = form.cleaned_data['amount']
        order_desc = form.cleaned_data['order_desc']
        bank_code = form.cleaned_data['bank_code']
        language = form.cleaned_data['language']
        ipaddr = get_client_ip(request)
        # Build URL Payment
        vnp = vnpay()
        vnp.requestData['vnp_Version'] = '2.1.0'
        vnp.requestData['vnp_Command'] = 'pay'
        vnp.requestData['vnp_TmnCode'] = settings.VNPAY_TMN_CODE
        vnp.requestData['vnp_Amount'] = amount * 100
        vnp.requestData['vnp_CurrCode'] = 'VND'
        vnp.requestData['vnp_TxnRef'] = order_id
        vnp.requestData['vnp_OrderInfo'] = order_desc
        vnp.requestData['vnp_OrderType'] = order_type
        # Check language, default: vn
        if language and language != '':
          vnp.requestData['vnp_Locale'] = language
        else:
          vnp.requestData['vnp_Locale'] = 'vn'
          # Check bank_code, if bank_code is empty, customer will be selected bank on VNPAY
        if bank_code and bank_code != "":
          vnp.requestData['vnp_BankCode'] = bank_code
  
        vnp.requestData['vnp_CreateDate'] = datetime.now().strftime('%Y%m%d%H%M%S')
        vnp.requestData['vnp_IpAddr'] = ipaddr
        vnp.requestData['vnp_ReturnUrl'] = settings.VNPAY_RETURN_URL
        vnpay_payment_url = vnp.get_payment_url(settings.VNPAY_PAYMENT_URL, settings.VNPAY_HASH_SECRET_KEY)
        print(vnpay_payment_url)
          # Redirect to VNPAY
          return redirect(vnpay_payment_url)
      else:
        print("Form input not validate")
    else:
      return render(request, "payment.html", {"title": "Thanh toán"})
      // vui lòng tham khảo thêm tại code demo
      
protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {
      String vnp_Version = "2.1.0";
      String vnp_Command = "pay";
      String vnp_OrderInfo = req.getParameter("vnp_OrderInfo");
      String orderType = req.getParameter("ordertype");
      String vnp_TxnRef = Config.getRandomNumber(8);
      String vnp_IpAddr = Config.getIpAddress(req);
      String vnp_TmnCode = Config.vnp_TmnCode;
  
      int amount = Integer.parseInt(req.getParameter("amount")) * 100;
      Map vnp_Params = new HashMap<>();
      vnp_Params.put("vnp_Version", vnp_Version);
      vnp_Params.put("vnp_Command", vnp_Command);
      vnp_Params.put("vnp_TmnCode", vnp_TmnCode);
      vnp_Params.put("vnp_Amount", String.valueOf(amount));
      vnp_Params.put("vnp_CurrCode", "VND");
      String bank_code = req.getParameter("bankcode");
      if (bank_code != null && !bank_code.isEmpty()) {
        vnp_Params.put("vnp_BankCode", bank_code);
      }
      vnp_Params.put("vnp_TxnRef", vnp_TxnRef);
      vnp_Params.put("vnp_OrderInfo", vnp_OrderInfo);
      vnp_Params.put("vnp_OrderType", orderType);
  
      String locate = req.getParameter("language");
      if (locate != null && !locate.isEmpty()) {
        vnp_Params.put("vnp_Locale", locate);
      } else {
        vnp_Params.put("vnp_Locale", "vn");
      }
      vnp_Params.put("vnp_ReturnUrl", Config.vnp_Returnurl);
      vnp_Params.put("vnp_IpAddr", vnp_IpAddr);
      Calendar cld = Calendar.getInstance(TimeZone.getTimeZone("Etc/GMT+7"));
  
      SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss");
      String vnp_CreateDate = formatter.format(cld.getTime());
  
      vnp_Params.put("vnp_CreateDate", vnp_CreateDate);
      cld.add(Calendar.MINUTE, 15);
      String vnp_ExpireDate = formatter.format(cld.getTime());
      //Add Params of 2.1.0 Version
      vnp_Params.put("vnp_ExpireDate", vnp_ExpireDate);
      //Billing
      vnp_Params.put("vnp_Bill_Mobile", req.getParameter("txt_billing_mobile"));
      vnp_Params.put("vnp_Bill_Email", req.getParameter("txt_billing_email"));
      String fullName = (req.getParameter("txt_billing_fullname")).trim();
      if (fullName != null && !fullName.isEmpty()) {
        int idx = fullName.indexOf(' ');
        String firstName = fullName.substring(0, idx);
        String lastName = fullName.substring(fullName.lastIndexOf(' ') + 1);
        vnp_Params.put("vnp_Bill_FirstName", firstName);
        vnp_Params.put("vnp_Bill_LastName", lastName);
  
      }
      vnp_Params.put("vnp_Bill_Address", req.getParameter("txt_inv_addr1"));
      vnp_Params.put("vnp_Bill_City", req.getParameter("txt_bill_city"));
      vnp_Params.put("vnp_Bill_Country", req.getParameter("txt_bill_country"));
      if (req.getParameter("txt_bill_state") != null && !req.getParameter("txt_bill_state").isEmpty()) {
        vnp_Params.put("vnp_Bill_State", req.getParameter("txt_bill_state"));
      }
      // Invoice
      vnp_Params.put("vnp_Inv_Phone", req.getParameter("txt_inv_mobile"));
      vnp_Params.put("vnp_Inv_Email", req.getParameter("txt_inv_email"));
      vnp_Params.put("vnp_Inv_Customer", req.getParameter("txt_inv_customer"));
      vnp_Params.put("vnp_Inv_Address", req.getParameter("txt_inv_addr1"));
      vnp_Params.put("vnp_Inv_Company", req.getParameter("txt_inv_company"));
      vnp_Params.put("vnp_Inv_Taxcode", req.getParameter("txt_inv_taxcode"));
      vnp_Params.put("vnp_Inv_Type", req.getParameter("cbo_inv_type"));
      //Build data to hash and querystring
      List fieldNames = new ArrayList(vnp_Params.keySet());
      Collections.sort(fieldNames);
      StringBuilder hashData = new StringBuilder();
      StringBuilder query = new StringBuilder();
      Iterator itr = fieldNames.iterator();
      while (itr.hasNext()) {
        String fieldName = (String) itr.next();
        String fieldValue = (String) vnp_Params.get(fieldName);
        if ((fieldValue != null) && (fieldValue.length() > 0)) {
          //Build hash data
          hashData.append(fieldName);
          hashData.append('=');
          hashData.append(URLEncoder.encode(fieldValue, StandardCharsets.US_ASCII.toString()));
          //Build query
          query.append(URLEncoder.encode(fieldName, StandardCharsets.US_ASCII.toString()));
          query.append('=');
          query.append(URLEncoder.encode(fieldValue, StandardCharsets.US_ASCII.toString()));
          if (itr.hasNext()) {
            query.append('&');
            hashData.append('&');
          }
        }
      }
      String queryUrl = query.toString();
      String vnp_SecureHash = Config.hmacSHA512(Config.vnp_HashSecret, hashData.toString());
      queryUrl += "&vnp_SecureHash=" + vnp_SecureHash;
      String paymentUrl = Config.vnp_PayUrl + "?" + queryUrl;
      com.google.gson.JsonObject job = new JsonObject();
      job.addProperty("code", "00");
      job.addProperty("message", "success");
      job.addProperty("data", paymentUrl);
      Gson gson = new Gson();
      resp.getWriter().write(gson.toJson(job));
    }
    //vui lòng tham khảo thêm tại code demo
    

  router.post('/create_payment_url', function (req, res, next) {
    var ipAddr = req.headers['x-forwarded-for'] ||
      req.connection.remoteAddress ||
      req.socket.remoteAddress ||
      req.connection.socket.remoteAddress;
  
    var config = require('config');
    var dateFormat = require('dateformat');
  
    
    var tmnCode = config.get('vnp_TmnCode');
    var secretKey = config.get('vnp_HashSecret');
    var vnpUrl = config.get('vnp_Url');
    var returnUrl = config.get('vnp_ReturnUrl');
  
    var date = new Date();
  
    var createDate = dateFormat(date, 'yyyymmddHHmmss');
    var orderId = dateFormat(date, 'HHmmss');
    var amount = req.body.amount;
    var bankCode = req.body.bankCode;
    
    var orderInfo = req.body.orderDescription;
    var orderType = req.body.orderType;
    var locale = req.body.language;
    if(locale === null || locale === ''){
      locale = 'vn';
    }
    var currCode = 'VND';
    var vnp_Params = {};
    vnp_Params['vnp_Version'] = '2.1.0';
    vnp_Params['vnp_Command'] = 'pay';
    vnp_Params['vnp_TmnCode'] = tmnCode;
    // vnp_Params['vnp_Merchant'] = ''
    vnp_Params['vnp_Locale'] = locale;
    vnp_Params['vnp_CurrCode'] = currCode;
    vnp_Params['vnp_TxnRef'] = orderId;
    vnp_Params['vnp_OrderInfo'] = orderInfo;
    vnp_Params['vnp_OrderType'] = orderType;
    vnp_Params['vnp_Amount'] = amount * 100;
    vnp_Params['vnp_ReturnUrl'] = returnUrl;
    vnp_Params['vnp_IpAddr'] = ipAddr;
    vnp_Params['vnp_CreateDate'] = createDate;
    if(bankCode !== null && bankCode !== ''){
      vnp_Params['vnp_BankCode'] = bankCode;
    }
  
    vnp_Params = sortObject(vnp_Params);
  
    var querystring = require('qs');
    var signData = querystring.stringify(vnp_Params, { encode: false });
    var crypto = require("crypto");   
    var hmac = crypto.createHmac("sha512", secretKey);
    var signed = hmac.update(new Buffer(signData, 'utf-8')).digest("hex"); 
    vnp_Params['vnp_SecureHash'] = signed;
    vnpUrl += '?' + querystring.stringify(vnp_Params, { encode: false });
  
    res.redirect(vnpUrl)
  });
  // Vui lòng tham khảo thêm tại code demo
  

Cài đặt Code IPN URL

- Phương thức: GET

 • Đây là địa chỉ để hệ thống merchant nhận kết quả thanh toán trả về từ VNPAY.
 • Trên URL VNPAY gọi về có mang thông tin thanh toán để căn cứ vào kết quả đó Website TMĐT xử lý các bước tiếp theo (ví dụ: cập nhật kết quả thanh toán vào Database …)

VNPAY trả về kết quả thanh toán URL có dạng:

https://{domain}/IPN?vnp_Amount=1000000&vnp_BankCode=NCB&vnp_BankTranNo=20170829152730&vnp_CardType=ATM&vnp_OrderInfo=Thanh+toan+don+hang+thoi+gian%3A+2017-08-29+15%3A27%3A02&vnp_PayDate=20170829153052&vnp_ResponseCode=00&vnp_TmnCode=2QXUI4J4&vnp_TransactionNo=12996460&vnp_TxnRef=23597&vnp_SecureHashType=SHA256&vnp_SecureHash=20081f0ee1cc6b524e273b6d4050fefd

Danh sách tham số - Thông tin nhận về từ VNPAY (vnp_Command=pay)

Tham số Kiểu dữ liệu Bắt buộc/Tùy chọn Mô tả
vnp_TmnCode Alphanumeric[8] Bắt buộc Mã website của merchant trên hệ thống của VNPAY. Ví dụ: 2QXUI4J4
vnp_Amount Numeric[1,12] Bắt buộc Số tiền thanh toán. VNPAY phản hồi số tiền nhân thêm 100 lần.
vnp_BankCode Alphanumeric[3,20] Bắt buộc Mã Ngân hàng thanh toán. Ví dụ: NCB
vnp_BankTranNo Alphanumeric[1,255] Tùy chọn Mã giao dịch tại Ngân hàng. Ví dụ: NCB20170829152730
vnp_CardType Alpha[2,20] Tùy chọn Loại tài khoản/thẻ khách hàng sử dụng:ATM,QRCODE
vnp_PayDate Numeric[14] Tùy chọn Thời gian thanh toán. Định dạng: yyyyMMddHHmmss
vnp_OrderInfo Alphanumeric[1,255] Bắt buộc Thông tin mô tả nội dung thanh toán (Tiếng Việt, không dấu). Ví dụ: **Nap tien cho thue bao 0123456789. So tien 100,000 VND**
vnp_TransactionNo Numeric[1,15] Bắt buộc Mã giao dịch ghi nhận tại hệ thống VNPAY. Ví dụ: 20170829153052
vnp_ResponseCode Numeric[2] Bắt buộc Mã phản hồi kết quả thanh toán. Quy định mã trả lời 00 ứng với kết quả Thành công cho tất cả các API. Tham khảo thêm tại bảng mã lỗi
vnp_TransactionStatus Numeric[2] Bắt buộc Mã phản hồi kết quả thanh toán. Tình trạng của giao dịch tại Cổng thanh toán VNPAY.
-00: Giao dịch thanh toán được thực hiện thành công tại VNPAY
-Khác 00: Giao dịch không thành công tại VNPAY Tham khảo thêm tại bảng mã lỗi
vnp_TxnRef Alphanumeric[1,100] Bắt buộc Giống mã gửi sang VNPAY khi gửi yêu cầu thanh toán. Ví dụ: 23554
vnp_SecureHashType Alphanumeric[3,10] Tùy chọn Loại mã băm sử dụng: SHA256, HmacSHA512
vnp_SecureHash Alphanumeric[32,256] Bắt buộc Mã kiểm tra (checksum) để đảm bảo dữ liệu của giao dịch không bị thay đổi trong quá trình chuyển từ VNPAY về Website TMĐT.
Cần kiểm tra đúng checksum khi bắt đầu xử lý yêu cầu (trước khi thực hiện các yêu cầu khác)

Lưu ý

 • Merchant/website TMĐT thực hiện kiểm tra sự toàn vẹn của dữ liệu (checksum) trước khi thực hiện các thao tác khác
 • Thao tác cập nhật/xử lý kết quả sau khi thanh toán được thực hiện tại URL này
 • Đây là URL server - call - server (Máy chủ VNPAY gọi máy chủ Merchant/website TMĐT)
 • Merchant trả dữ liệu lại cho VNPAY bằng mã RspCode và Message định dạng JSON:
  Trong đó:
  RspCode là mã lỗi tình trạng cập nhật trạng thái thanh toán của giao dịch tại đầu IPN của merchant.
  Message là mô tả mã lỗi của RspCode
  Merchant cần tuân thủ theo các trường hợp kiểm và phản hồi lại RspCode cho VNPAY. Vui lòng tham khảo thêm tại code demo IPN của VNPAY
 • Cơ chế retry IPN:
  Hệ thống VNPAY căn cứ theo RspCode phản hồi từ merchant để kết thúc luồng hay bật cơ chế retry
  RspCode: 00, 02 là mã lỗi IPN của merchant phản hồi đã cập nhật được tình trạng giao dịch. VNPAY kết thúc luồng
  RspCode: 01, 04, 97, 99 hoặc IPN timeout là mã lỗi IPN merchant không cập nhật được tình trạng giao dịch. VNPAY bật cơ chế retry IPN
  Tổng số lần gọi tối đa: 10 lần
  Khoảng cách giữa các lần gọi lại: 5 phút

Code cài đặt


  
  /* Payment Notify
   * IPN URL: Ghi nhận kết quả thanh toán từ VNPAY
   * Các bước thực hiện:
   * Kiểm tra checksum 
   * Tìm giao dịch trong database
   * Kiểm tra số tiền giữa hai hệ thống
   * Kiểm tra tình trạng của giao dịch trước khi cập nhật
   * Cập nhật kết quả vào Database
   * Trả kết quả ghi nhận lại cho VNPAY
   */
  
  require_once("./config.php");
  $inputData = array();
  $returnData = array();
  
  foreach ($_GET as $key => $value) {
    if (substr($key, 0, 4) == "vnp_") {
      $inputData[$key] = $value;
    }
  }
  
  $vnp_SecureHash = $inputData['vnp_SecureHash'];
  unset($inputData['vnp_SecureHash']);
  ksort($inputData);
  $i = 0;
  $hashData = "";
  foreach ($inputData as $key => $value) {
    if ($i == 1) {
      $hashData = $hashData . '&' . urlencode($key) . "=" . urlencode($value);
    } else {
      $hashData = $hashData . urlencode($key) . "=" . urlencode($value);
      $i = 1;
    }
  }
  
  $secureHash = hash_hmac('sha512', $hashData, $vnp_HashSecret);
  $vnpTranId = $inputData['vnp_TransactionNo']; //Mã giao dịch tại VNPAY
  $vnp_BankCode = $inputData['vnp_BankCode']; //Ngân hàng thanh toán
  $vnp_Amount = $inputData['vnp_Amount']/100; // Số tiền thanh toán VNPAY phản hồi
  
  $Status = 0; // Là trạng thái thanh toán của giao dịch chưa có IPN lưu tại hệ thống của merchant chiều khởi tạo 
  URL thanh toán.
  $orderId = $inputData['vnp_TxnRef'];
  
  try {
    //Check Orderid  
    //Kiểm tra checksum của dữ liệu
    if ($secureHash == $vnp_SecureHash) {
      //Lấy thông tin đơn hàng lưu trong Database và kiểm tra trạng thái của đơn hàng, mã đơn hàng là: $orderId      
      //Việc kiểm tra trạng thái của đơn hàng giúp hệ thống không xử lý trùng lặp, xử lý nhiều lần một giao dịch
      //Giả sử: $order = mysqli_fetch_assoc($result);  
  
      $order = NULL;
      if ($order != NULL) {
        if($order["Amount"] == $vnp_Amount) //Kiểm tra số tiền thanh toán của giao dịch: giả sử số tiền 
        kiểm tra là đúng. //$order["Amount"] == $vnp_Amount
        {
          if ($order["Status"] != NULL && $order["Status"] == 0) {
            if ($inputData['vnp_ResponseCode'] == '00' || $inputData['vnp_TransactionStatus'] == '00') {
              $Status = 1; // Trạng thái thanh toán thành công
            } else {
              $Status = 2; // Trạng thái thanh toán thất bại / lỗi
            }
            //Cài đặt Code cập nhật kết quả thanh toán, tình trạng đơn hàng vào DB
            //
            //
            //
            //Trả kết quả về cho VNPAY: Website/APP TMĐT ghi nhận yêu cầu thành công        
            $returnData['RspCode'] = '00';
            $returnData['Message'] = 'Confirm Success';
          } else {
            $returnData['RspCode'] = '02';
            $returnData['Message'] = 'Order already confirmed';
          }
        }
        else {
          $returnData['RspCode'] = '04';
          $returnData['Message'] = 'invalid amount';
        }
      } else {
        $returnData['RspCode'] = '01';
        $returnData['Message'] = 'Order not found';
      }
    } else {
      $returnData['RspCode'] = '97';
      $returnData['Message'] = 'Invalid signature';
    }
  } catch (Exception $e) {
    $returnData['RspCode'] = '99';
    $returnData['Message'] = 'Unknow error';
  }
  //Trả lại VNPAY theo định dạng JSON
  echo json_encode($returnData);
      
private static readonly ILog log =
        LogManager.GetLogger(System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod().DeclaringType);
  
      protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
      {
        string returnContent = string.Empty;
        if (Request.QueryString.Count > 0)
        {
          string vnp_HashSecret = ConfigurationManager.AppSettings["vnp_HashSecret"]; //Secret key
          var vnpayData = Request.QueryString;
          VnPayLibrary vnpay = new VnPayLibrary();
          foreach (string s in vnpayData)
          {
            //get all querystring data
            if (!string.IsNullOrEmpty(s) && s.StartsWith("vnp_"))
            {
              vnpay.AddResponseData(s, vnpayData[s]);
            }
          }
          //Lay danh sach tham so tra ve tu VNPAY
          //vnp_TxnRef: Ma don hang merchant gui VNPAY tai command=pay  
          //vnp_TransactionNo: Ma GD tai he thong VNPAY
          //vnp_ResponseCode:Response code from VNPAY: 00: Thanh cong, Khac 00: Xem tai lieu
          //vnp_SecureHash: HmacSHA512 cua du lieu tra ve
  
          long orderId = Convert.ToInt64(vnpay.GetResponseData("vnp_TxnRef"));
          long vnp_Amount = Convert.ToInt64(vnpay.GetResponseData("vnp_Amount"))/100;
          long vnpayTranId = Convert.ToInt64(vnpay.GetResponseData("vnp_TransactionNo"));
          string vnp_ResponseCode = vnpay.GetResponseData("vnp_ResponseCode");
          string vnp_TransactionStatus = vnpay.GetResponseData("vnp_TransactionStatus");
          String vnp_SecureHash = Request.QueryString["vnp_SecureHash"];
          bool checkSignature = vnpay.ValidateSignature(vnp_SecureHash, vnp_HashSecret);
          if (checkSignature)
          {
            //Cap nhat ket qua GD
            //Yeu cau: Truy van vao CSDL cua Merchant => lay ra duoc OrderInfo
            //Giả sử OrderInfo lấy ra được như giả lập bên dưới
            OrderInfo order = new OrderInfo();//get from DB
            order.OrderId = orderId;
            order.Amount = 100000;
            order.PaymentTranId = vnpayTranId;
            order.Status = "0"; //0: Cho thanh toan,1: da thanh toan,2: GD loi
            //Kiem tra tinh trang Order
            if (order != null)
            {
              if (order.Amount == vnp_Amount) {
                if (order.Status == "0")
                {
                  if (vnp_ResponseCode == "00" && vnp_TransactionStatus == "00")
                  {
                    //Thanh toan thanh cong
                    log.InfoFormat("Thanh toan thanh cong, OrderId={0}, VNPAY TranId={1}", orderId,
                      vnpayTranId);
                    order.Status = "1";
                  }
                  else
                  {
                    //Thanh toan khong thanh cong. Ma loi: vnp_ResponseCode
                    // displayMsg.InnerText = "Có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý. 
                    Mã lỗi: " + vnp_ResponseCode;
                    log.InfoFormat("Thanh toan loi, OrderId={0}, VNPAY TranId={1},ResponseCode={2}",
                      orderId, vnpayTranId, vnp_ResponseCode);
                    order.Status = "2";
                  }
  
                  //Thêm code Thực hiện cập nhật vào Database 
                  //Update Database
  
                  returnContent = "{\"RspCode\":\"00\",\"Message\":\"Confirm Success\"}";
                }
                else
                {
                  returnContent = "{\"RspCode\":\"02\",\"Message\":\"Order already confirmed\"}";
                }
              }
              else
              {
                returnContent = "{\"RspCode\":\"04\",\"Message\":\"invalid amount\"}";
              }
            }
            else
            {
              returnContent = "{\"RspCode\":\"01\",\"Message\":\"Order not found\"}";
            }
          }
          else
          {
            log.InfoFormat("Invalid signature, InputData={0}", Request.RawUrl);
            returnContent = "{\"RspCode\":\"97\",\"Message\":\"Invalid signature\"}";
          }
        }
        else
        {
          returnContent = "{\"RspCode\":\"99\",\"Message\":\"Input data required\"}";
        }
  
  
        Response.ClearContent();
        Response.Write(returnContent);
        Response.End();
      }

  def payment_ipn(request):
    inputData = request.GET
    if inputData:
      vnp = vnpay()
      vnp.responseData = inputData.dict()
      order_id = inputData['vnp_TxnRef']
      amount = inputData['vnp_Amount']
      order_desc = inputData['vnp_OrderInfo']
      vnp_TransactionNo = inputData['vnp_TransactionNo']
      vnp_ResponseCode = inputData['vnp_ResponseCode']
      vnp_TmnCode = inputData['vnp_TmnCode']
      vnp_PayDate = inputData['vnp_PayDate']
      vnp_BankCode = inputData['vnp_BankCode']
      vnp_CardType = inputData['vnp_CardType']
      if vnp.validate_response(settings.VNPAY_HASH_SECRET_KEY):
        # Check & Update Order Status in your Database
        # Your code here
        firstTimeUpdate = True
        totalAmount = True
        if totalAmount:
          if firstTimeUpdate:
            if vnp_ResponseCode == '00':
              print('Payment Success. Your code implement here')
            else:
              print('Payment Error. Your code implement here')
  
            # Return VNPAY: Merchant update success
            result = JsonResponse({'RspCode': '00', 'Message': 'Confirm Success'})
          else:
            # Already Update
            result = JsonResponse({'RspCode': '02', 'Message': 'Order Already Update'})
        else:
          # invalid amount
          result = JsonResponse({'RspCode': '04', 'Message': 'invalid amount'})
      else:
        # Invalid Signature
        result = JsonResponse({'RspCode': '97', 'Message': 'Invalid Signature'})
    else:
      result = JsonResponse({'RspCode': '99', 'Message': 'Invalid request'})
  
    return result
      
 <%
    try
    {
            
    /* IPN URL: Record payment results from VNPAY
    Implementation steps:
    Check checksum
    Find transactions (vnp_TxnRef) in the database (checkOrderId)
    Check the payment status of transactions before updating (checkOrderStatus)
    Check the amount (vnp_Amount) of transactions before updating (checkAmount)
    Update results to Database
    Return recorded results to VNPAY
    */
        
      // ex: 	PaymnentStatus = 0; pending 
      //       PaymnentStatus = 1; success 
      //       PaymnentStatus = 2; Faile 
      
      //Begin process return from VNPAY	
      Map fields = new HashMap();
       for (Enumeration params = request.getParameterNames(); params.hasMoreElements();) {
        String fieldName = URLEncoder.encode((String) params.nextElement(), StandardCharsets.US_ASCII.toString());
        String fieldValue = URLEncoder.encode(request.getParameter(fieldName), StandardCharsets.US_ASCII.toString());
        if ((fieldValue != null) && (fieldValue.length() > 0)) {
          fields.put(fieldName, fieldValue);
        }
      }
  
      String vnp_SecureHash = request.getParameter("vnp_SecureHash");
      if (fields.containsKey("vnp_SecureHashType")) 
      {
        fields.remove("vnp_SecureHashType");
      }
      if (fields.containsKey("vnp_SecureHash")) 
      {
        fields.remove("vnp_SecureHash");
      }
      
      // Check checksum
      String signValue = Config.hashAllFields(fields);
      if (signValue.equals(vnp_SecureHash)) 
      {
  
        boolean checkOrderId = true; // vnp_TxnRef exists in your database
        boolean checkAmount = true; // vnp_Amount is valid (Check vnp_Amount VNPAY returns compared to the 
        amount of the code (vnp_TxnRef) in the Your database).
        boolean checkOrderStatus = true; // PaymnentStatus = 0 (pending)
        
        
        if(checkOrderId)
        {
          if(checkAmount)
          {
            if (checkOrderStatus)
            {
              if ("00".equals(request.getParameter("vnp_ResponseCode")))
              {
                
                //Here Code update PaymnentStatus = 1 into your Database
              }
              else
              {
                
                // Here Code update PaymnentStatus = 2 into your Database
              }
              out.print ("{\"RspCode\":\"00\",\"Message\":\"Confirm Success\"}");
            }
            else
            {
              
              out.print("{\"RspCode\":\"02\",\"Message\":\"Order already confirmed\"}");
            }
          }
          else
          {
            out.print("{\"RspCode\":\"04\",\"Message\":\"Invalid Amount\"}"); 
          }
        }
        else
        {
          out.print("{\"RspCode\":\"01\",\"Message\":\"Order not Found\"}");
        }
      } 
      else 
      {
        out.print("{\"RspCode\":\"97\",\"Message\":\"Invalid Checksum\"}");
      }
    }
    catch(Exception e)
    {
      out.print("{\"RspCode\":\"99\",\"Message\":\"Unknow error\"}");
    }
  %>
  
  

  router.get('/vnpay_ipn', function (req, res, next) {
    var vnp_Params = req.query;
    var secureHash = vnp_Params['vnp_SecureHash'];
  
    delete vnp_Params['vnp_SecureHash'];
    delete vnp_Params['vnp_SecureHashType'];
  
    vnp_Params = sortObject(vnp_Params);
    var config = require('config');
    var secretKey = config.get('vnp_HashSecret');
    var querystring = require('qs');
    var signData = querystring.stringify(vnp_Params, { encode: false });
    var crypto = require("crypto");   
    var hmac = crypto.createHmac("sha512", secretKey);
    var signed = hmac.update(new Buffer(signData, 'utf-8')).digest("hex");   
     
  
    if(secureHash === signed){
      var orderId = vnp_Params['vnp_TxnRef'];
      var rspCode = vnp_Params['vnp_ResponseCode'];
      //Kiem tra du lieu co hop le khong, cap nhat trang thai don hang va gui ket qua cho VNPAY theo dinh dang duoi
      res.status(200).json({RspCode: '00', Message: 'success'})
    }
    else {
      res.status(200).json({RspCode: '97', Message: 'Fail checksum'})
    }
  });
  

Cài đặt Code Return URL

Dữ liệu VNPAY trả về bằng cách chuyển hướng trình duyệt web của khách hàng theo địa chỉ web mà Merchant cung cấp khi gửi yêu cầu thanh toán. Trên URL này mang thông tin kết quả thanh toán của khách hàng.


VNPAY trả về kết quả thanh toán URL có dạng:

https://{domain}/ReturnUrl?vnp_Amount=1000000&vnp_BankCode=NCB&vnp_BankTranNo=20170829152730&vnp_CardType=ATM&vnp_OrderInfo=Thanh+toan+don+hang+thoi+gian%3A+2017-08-29+15%3A27%3A02&vnp_PayDate=20170829153052&vnp_ResponseCode=00&vnp_TmnCode=2QXUI4J4&vnp_TransactionNo=12996460&vnp_TxnRef=23597&vnp_SecureHashType=SHA256&vnp_SecureHash=20081f0ee1cc6b524e273b6d4050fefd

Trong đó https://{domain}/ReturnUrllà URL nhận kết quả hệ thống gửi sang VNPAY theo URL thanh toán qua tham sốvnp_ReturnUrl

Danh sách tham số

Giống với tham số gửi về địa chỉ IPN URL

Lưu ý

 • URL này chỉ kiểm tra toàn vẹn dữ liệu (checksum) và hiển thị thông báo tới khách hàng
 • Không cập nhật kết quả giao dịch tại địa chỉ này

Code cài đặt


      require_once("./config.php");
      $vnp_SecureHash = $_GET['vnp_SecureHash'];
      $inputData = array();
      foreach ($_GET as $key => $value) {
        if (substr($key, 0, 4) == "vnp_") {
          $inputData[$key] = $value;
        }
      }
      
      unset($inputData['vnp_SecureHash']);
      ksort($inputData);
      $i = 0;
      $hashData = "";
      foreach ($inputData as $key => $value) {
        if ($i == 1) {
          $hashData = $hashData . '&' . urlencode($key) . "=" . urlencode($value);
        } else {
          $hashData = $hashData . urlencode($key) . "=" . urlencode($value);
          $i = 1;
        }
      }
  
      $secureHash = hash_hmac('sha512', $hashData, $vnp_HashSecret);
      if ($secureHash == $vnp_SecureHash) {
        if ($_GET['vnp_ResponseCode'] == '00') {
          echo "GD Thanh cong";
        } 
        else {
          echo "GD Khong thanh cong";
          }
      } else {
        echo "Chu ky khong hop le";
        }
      
 private static readonly 
    ILog log =
        LogManager.GetLogger(System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod().DeclaringType);
  
      protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
      {
        log.InfoFormat("Begin VNPAY Return, URL={0}", Request.RawUrl);
        if (Request.QueryString.Count > 0)
        {
          string vnp_HashSecret = ConfigurationManager.AppSettings["vnp_HashSecret"]; //Chuoi bi mat
          var vnpayData = Request.QueryString;
          VnPayLibrary vnpay = new VnPayLibrary();
           
          foreach (string s in vnpayData)
          {
            //get all querystring data
            if (!string.IsNullOrEmpty(s) && s.StartsWith("vnp_"))
            {
              vnpay.AddResponseData(s, vnpayData[s]);
            }
          }
          //vnp_TxnRef: Ma don hang merchant gui VNPAY tai command=pay  
          //vnp_TransactionNo: Ma GD tai he thong VNPAY
          //vnp_ResponseCode:Response code from VNPAY: 00: Thanh cong, Khac 00: Xem tai lieu
          //vnp_SecureHash: HmacSHA512 cua du lieu tra ve
  
          long orderId = Convert.ToInt64(vnpay.GetResponseData("vnp_TxnRef"));
          long vnpayTranId = Convert.ToInt64(vnpay.GetResponseData("vnp_TransactionNo"));
          string vnp_ResponseCode = vnpay.GetResponseData("vnp_ResponseCode");
          string vnp_TransactionStatus = vnpay.GetResponseData("vnp_TransactionStatus");
          String vnp_SecureHash = Request.QueryString["vnp_SecureHash"];
          String TerminalID = Request.QueryString["vnp_TmnCode"];
          long vnp_Amount = Convert.ToInt64(vnpay.GetResponseData("vnp_Amount"))/100;
          String bankCode = Request.QueryString["vnp_BankCode"];
  
          bool checkSignature = vnpay.ValidateSignature(vnp_SecureHash, vnp_HashSecret);
          if (checkSignature)
          {
            if (vnp_ResponseCode == "00" && vnp_TransactionStatus == "00")
            {
              //Thanh toan thanh cong
              displayMsg.InnerText = "Giao dịch được thực hiện thành công. Cảm ơn quý khách đã sử 
              dụng dịch vụ";
              log.InfoFormat("Thanh toan thanh cong, OrderId={0}, VNPAY TranId={1}", orderId, 
              vnpayTranId);
            }
            else
            {
              //Thanh toan khong thanh cong. Ma loi: vnp_ResponseCode
              displayMsg.InnerText = "Có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý.Mã lỗi: " + vnp_ResponseCode;
              log.InfoFormat("Thanh toan loi, OrderId={0}, VNPAY TranId={1},ResponseCode={2}", orderId, 
              vnpayTranId, vnp_ResponseCode);
            }
            displayTmnCode.InnerText = "Mã Website (Terminal ID):" + TerminalID;
            displayTxnRef.InnerText = "Mã giao dịch thanh toán:" + orderId.ToString();
            displayVnpayTranNo.InnerText = "Mã giao dịch tại VNPAY:" + vnpayTranId.ToString();
            displayAmount.InnerText = "Số tiền thanh toán (VND):" + vnp_Amount.ToString();
            displayBankCode.InnerText = "Ngân hàng thanh toán:" + bankCode;
          }
          else
          {
            log.InfoFormat("Invalid signature, InputData={0}", Request.RawUrl);
            displayMsg.InnerText = "Có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý";
          }
        }
  
      }
 
  def payment_return(request):
    inputData = request.GET
    if inputData:
      vnp = vnpay()
      vnp.responseData = inputData.dict()
      order_id = inputData['vnp_TxnRef']
      amount = int(inputData['vnp_Amount']) / 100
      order_desc = inputData['vnp_OrderInfo']
      vnp_TransactionNo = inputData['vnp_TransactionNo']
      vnp_ResponseCode = inputData['vnp_ResponseCode']
      vnp_TmnCode = inputData['vnp_TmnCode']
      vnp_PayDate = inputData['vnp_PayDate']
      vnp_BankCode = inputData['vnp_BankCode']
      vnp_CardType = inputData['vnp_CardType']
      if vnp.validate_response(settings.VNPAY_HASH_SECRET_KEY):
        if vnp_ResponseCode == "00":
          return render(request, "payment_return.html", {"title": "Kết quả thanh toán",
                                  "result": "Thành công", "order_id": order_id,
                                  "amount": amount,
                                  "order_desc": order_desc,
                                  "vnp_TransactionNo": vnp_TransactionNo,
                                  "vnp_ResponseCode": vnp_ResponseCode})
        else:
          return render(request, "payment_return.html", {"title": "Kết quả thanh toán",
                                  "result": "Lỗi", "order_id": order_id,
                                  "amount": amount,
                                  "order_desc": order_desc,
                                  "vnp_TransactionNo": vnp_TransactionNo,
                                  "vnp_ResponseCode": vnp_ResponseCode})
      else:
        return render(request, "payment_return.html",
               {"title": "Kết quả thanh toán", "result": "Lỗi", "order_id": order_id, "amount": amount,
                "order_desc": order_desc, "vnp_TransactionNo": vnp_TransactionNo,
                "vnp_ResponseCode": vnp_ResponseCode, "msg": "Sai checksum"})
    else:
      return render(request, "payment_return.html", {"title": "Kết quả thanh toán", "result": ""})
      
<%
  //Begin process return from VNPAY
  Map fields = new HashMap();
  for (Enumeration params = request.getParameterNames(); params.hasMoreElements();) {
  String fieldName = (String) params.nextElement();
  String fieldValue = request.getParameter(fieldName);
  if ((fieldValue != null) && (fieldValue.length() > 0)) {
    fields.put(fieldName, fieldValue);
  }
  }
  
  String vnp_SecureHash = request.getParameter("vnp_SecureHash");
  if (fields.containsKey("vnp_SecureHashType")) {
  fields.remove("vnp_SecureHashType");
  }
  if (fields.containsKey("vnp_SecureHash")) {
  fields.remove("vnp_SecureHash");
  }
  String signValue = Config.hashAllFields(fields);
  
  %>
  <%
  if (signValue.equals(vnp_SecureHash)) {
    if ("00".equals(request.getParameter("vnp_ResponseCode"))) {
      out.print("GD Thanh cong");
    } else {
      out.print("GD Khong thanh cong");
    }
  
  } else {
    out.print("Chu ky khong hop le");
  }
  %>
 
  router.get('/vnpay_return', function (req, res, next) {
    var vnp_Params = req.query;
  
    var secureHash = vnp_Params['vnp_SecureHash'];
  
    delete vnp_Params['vnp_SecureHash'];
    delete vnp_Params['vnp_SecureHashType'];
  
    vnp_Params = sortObject(vnp_Params);
  
    var config = require('config');
    var tmnCode = config.get('vnp_TmnCode');
    var secretKey = config.get('vnp_HashSecret');
  
    var querystring = require('qs');
    var signData = querystring.stringify(vnp_Params, { encode: false });
    var crypto = require("crypto");   
    var hmac = crypto.createHmac("sha512", secretKey);
    var signed = hmac.update(new Buffer(signData, 'utf-8')).digest("hex");   
  
    if(secureHash === signed){
      //Kiem tra xem du lieu trong db co hop le hay khong va thong bao ket qua
  
      res.render('success', {code: vnp_Params['vnp_ResponseCode']})
    } else{
      res.render('success', {code: '97'})
    }
  });
  

Bảng mã lỗi của hệ thống thanh toán PAY

Mã lỗi Mô tả
Bảng mã lỗi vnp_TransactionStatus
00 Giao dịch thành công
01 Giao dịch chưa hoàn tất
02 Giao dịch bị lỗi
04 Giao dịch đảo (Khách hàng đã bị trừ tiền tại Ngân hàng nhưng GD chưa thành công ở VNPAY)
05 VNPAY đang xử lý giao dịch này (GD hoàn tiền)
06 VNPAY đã gửi yêu cầu hoàn tiền sang Ngân hàng (GD hoàn tiền)
07 Giao dịch bị nghi ngờ gian lận
09 GD Hoàn trả bị từ chối
Mã lỗi Mô tả
vnp_ResponseCode VNPAY phản hồi qua IPN và Return URL:
00 Giao dịch thành công
07 Trừ tiền thành công. Giao dịch bị nghi ngờ (liên quan tới lừa đảo, giao dịch bất thường).
09 Giao dịch không thành công do: Thẻ/Tài khoản của khách hàng chưa đăng ký dịch vụ InternetBanking tại ngân hàng.
10 Giao dịch không thành công do: Khách hàng xác thực thông tin thẻ/tài khoản không đúng quá 3 lần
11 Giao dịch không thành công do: Đã hết hạn chờ thanh toán. Xin quý khách vui lòng thực hiện lại giao dịch.
12 Giao dịch không thành công do: Thẻ/Tài khoản của khách hàng bị khóa.
13 Giao dịch không thành công do Quý khách nhập sai mật khẩu xác thực giao dịch (OTP). Xin quý khách vui lòng thực hiện lại giao dịch.
24 Giao dịch không thành công do: Khách hàng hủy giao dịch
51 Giao dịch không thành công do: Tài khoản của quý khách không đủ số dư để thực hiện giao dịch.
65 Giao dịch không thành công do: Tài khoản của Quý khách đã vượt quá hạn mức giao dịch trong ngày.
75 Ngân hàng thanh toán đang bảo trì.
79 Giao dịch không thành công do: KH nhập sai mật khẩu thanh toán quá số lần quy định. Xin quý khách vui lòng thực hiện lại giao dịch
99 Các lỗi khác (lỗi còn lại, không có trong danh sách mã lỗi đã liệt kê)